Abstrakty 2014

Květoslav Šipr

Ochrana počínajícího života. Aktuální a kontroverzní témata roku 2014

Abstrakt

Letos se konference věnovaná ochraně života lidských bytostí v nejranějším stadiu jejich vývoje koná již potřetí, výměně názorů a poznatků přísluší v ochraně života nenarozených nezastupitelná role. Připomeňme si tři skutečnosti, které v současnosti můžeme z pohledu bioetiky u nás považovat za naléhavé problémy. V České republice je ve srovnání s jinými státy stále příliš vysoký počet umělých potratů. Nejrozšířenější antikoncepční metodou je u nás hormonální antikoncepce, přitom je u ní potřeba vždy počítat s možným abortivním účinkem. Nevšímavost širší veřejnosti k vysokému počtu umělých potratů se stává argumentem pro legalizaci eutanazie.

Protection of Unborn Life. Hot topics of the year 2014

Abstract

The recent tradition of conferences The Smallest among us proved to be very useful. Three problems have become urgent since the last confer­ence. Pharmaceuticals with the abortion drug mifepristone were intro­duced in the Czech Republic in June 2014, despite protests and inde­pendent studies showing that abortion pills cause more complications than surgical intervention. Postcoital contraception became an over-the-counter drug in the Czech Republic and therefore pharmacists have to solve a new problem of conscience. Recently, the indifferent attitude of the majority of the Czech society to the high number of abortions became an argument for making a claim to legalize infanticide of heavily dis­abled children. Thus, antiabortion activists have a new and very impor­tant motive for their work.


Ignacio Carrasco de Paula

Sulla protezione legale del nascituro: riflessioni antropologiche, etiche e giuridiche

Abstract

I continui progressi delle scienze biomediche stanno producendo profondi cambiamenti nella comune comprensione di concetti chiave per la società, come quelli di vita umana, di essere umano e, non ultimo, di persona umana. Tali mutamenti hanno poi una forte ricaduta sulle scelte, sui valori e sui costumi che strutturano i rapporti sociali, come risulta evidente, in modo esemplare, in ogni tentativo di fornire rilevanza giuridica e pubblica – attraverso leggi, raccomandazioni, direttive, risoluzioni e deliberazioni di vario genere – alle problematiche bioetiche. Dai primi tentativi sorti alla fine della seconda guerra mondiale in seguito ai processi di Norimberga, stiamo oggi giungendo ad una vera e propria bio-normazione o bio-legislazione su quei momenti emblematici dell’esistenza quali sono il venire in essere e il morire, ma anche il soffrire, il procurare sollievo, il curare, ecc. Del resto, il crescente sviluppo delle cosiddette “leggi sulla vita” pone costantemente all’attenzione di tutti il bisogno di approfondire la riflessione sui concetti chiave sopra richiamati, in una prospettiva interdisciplinare: scientifica, antropologica, etica, nonché tecnico-giuridica.

Právní ochrana nascitura: antropologické, etické a právní úvahy

Abstrakt

Pokračující úspěchy biomedicínských věd nastolují hluboké změny v běžném chápání pojmů důležitých pro společnost, jako je „lidský život“, „lidská bytost“ a v neposlední řadě „lidská osoba“. Tyto změny posléze velmi vážně ovlivňují volby, hodnoty a zvyklosti, jež vytvářejí společenské vztahy. Zvláště zřetelně se to projevuje ve snahách zdůraznit právní a veřejnou důležitost – prostřednictvím zákonů, doporučení, nařízení, rezolucí a usnesení – bioetických problémů. V návaznosti na první snahy z konce Druhé světové války pocházející z Norimberského procesu se dnes přibližujeme ke skutečné bio-legislativě regulující klíčové momenty lidské existence, jako je zrození, smrt, ale také utrpení, terapie bolesti či samotná léčba. Rostoucí objem takzvaných „zákonů o životě“ totiž klade do centra zájmu nás všech potřebu prohloubit reflexi výše uvedených pojmů v interdisciplinární perspektivě přírodních věd, antropologie, etiky a v neposlední řádě perspektivě právní.

Legal protection of nasciturus: antropological, ethical and legal considerations

Abstract

The continuous successes of the biomedical sciences establish significant changes in understanding the notions important for the society, such as a “human life”, “human being”, and last but not least, a “person”. These changes consequently affect the choices, values and customs forming social relationships. This is obvious mainly in the efforts to stress the importance of publicity and law – by means of legislation, rec­ommendations, directives, resolutions and rulings – concerning bio­ethical issues. As a continuation of the initial efforts from the time of the end of WWII, originating in the Nuremberg trials, today we are ap­proaching the real biolegislation, regulating the crucial moments of hu­man existence, such as birth, death but also suffering, pain therapy or treatment itself. The increasing volume of the so called “life acts” brings to the center of our attention the need to deepen the reflection of these notions in the interdisciplinary perspective of natural sciences, anthro­pology, ethics and also the perspective of law.


Miroslav Kratochvíl, Zdeněk Kubík

Postavení nenarozeného dítěte v systému římského práva

Abstrakt

Příspěvek odpovídá na otázku po postavení nenarozeného jedince lidského druhu v římském právu, a to tak, jak jeho postavení vyplývá především ze sbírky císaře Justiniána Digesta seu Pandectae. Příspěvek představil na 3 desítky fragmentů 7 různých právníků, které potvrzují postavení nenarozeného dítěte jako subjektu práv. Na mnohé další fragmenty se odkazuje. Lze uzavřít, že nenarozené dítě bylo od početí římským právem chráněno jako osoba. Tato ochrana nebyla v pramenech římského práva vyjádřena izolovaně na jednom místě, ale celý systém římského práva počítá s nenarozeným dítětem a jeho právy.
I bez znalostí moderní medicíny, vyvinuli římští právníci zásady, které mohou být použity k ochraně lidského života od početí. Navrácení se k ochraně nenarozeného života trestním právem je jednou z nich a zároveň sine qua non. Bude mimo jiné připomínkou, že tak jako otcovská moc nespočívá v ukrutnostech, tak ani mateřství – a tím spíše, že jde o mateřství – nezakládá moc nad životem a smrtí dětí. Bude připomínat, že největší slávou a zároveň povinností matek, je milovat své děti, a to i tehdy, když se jejich otcové k nim obrátí zády.

The status of the unborn child according to roman law

Abstract

The contribution replies to the question about the status of the unborn human child in Roman law, in fact how its status follows mainly from Digesta seu Pandectae, a collection of Emperor Justinian. The contribution describes some 30 fragments from 7 different lawyers, which confirm the status of the unborn child as a legal subject. Reference is made to many additional fragments. It can be concluded that the unborn child was protected as a person in Roman law. This protection was not expressed in an isolated way in a singular reference in the sources of Roman law; the whole system of Roman law takes into account the unborn child and its rights.
Even without the knowledge of modern medicine Roman lawyers developed legal principles, which can be applied to the defence of human life from conception. The return to the defence of unborn life to penal law is one of them, which is at the same time sine qua non. It will also be pointed out that, just as paternal rights do not consist in cruelty, neither does maternity – and even more in the case of maternity – involve a basic right over the life and death of a child. The highest honour and at the same time duty of mothers is to love their children, even when their fathers turn their backs on them.


Grégor Puppinck

Potrat a Evropská úmluva o lidských právech

Abstrakt

Cílem příspěvku je představit objektivně, úplně a souvisle status umělého potratu podle Evropské úmluvy o lidských právech. V posledních letech Evropský soud pro lidská práva rozhodoval v řadě případů týkajících se potratu. Tato rozhodnutí poskytují dostatečný korpus judikatury, který může být konzistentně analyzován. Řada analytiků na obou stranách debaty o potratech není s touto judikaturou spokojena. Často se říká, že v judikatuře Soudu pokud se dotýká citlivých záležitostí, je těžké najít konzistentnost. Tento článek si neklade za cíl, aby rozebíral každé rozhodnutí Soudu případ od případu, ale pokouší se hledat, objektivně a systematicky, souvislosti v judikatuře Soudního dvora, a tak předložit odůvodněný právní přehled problematiky potratů v rámci Úmluvy.

Abortion and the European Convention on Human Rights

Abstract

In recent years, the European Court of Human Rights has ruled on a number of cases dealing with the issue of abortion, providing a sufficient corpus of jurisprudence which may be analysed in a consistent manner. A number of analysts, on both sides of the abortion debate, are not satisfied with this case-law. This article aims not to discuss each ruling of the Court case by case, but to try to find, in an objective and systematic manner, the coherency of the jurisprudence of the Court, and in doing so, to present a reasoned legal account of abortion under the Convention.


Tomáš Majerčák

Ochrana života v právnom poriadku Slovenskej republiky (aktuálny stav a perspektívy)

Abstrakt

Právo na život je základným ľudským právom, od ktorého sa odvíjajú všetky iné ľudské práva. V hierarchii ľudských práv stojí na najvyššom stupni. Toto právo má svoj pôvod a axiologické odôvodnenie v odvekom poriadku prírody a sveta. Je najzákladnejším ľudským právom, lebo len keď ho uznáme a budeme chrániť, stáva sa reálnou aj ochrana iných práv a slobôd, ktoré by ináč ostali len ideovými abstrakciami. Porušovaním práva na život sa porušujú aj ostatné práva. Dá sa povedať, že na tomto práve sú postavené iné ľudské práva, iné práva bez práva na život by stratili zmysel.

Life Protection within the Legal Scope of the Slovak Republic (Current Situation and Perspectives)

Abstract

The right to life is a fundamental human right serving as the basis for all other human rights. It is at the top of the human rights hierarchy. This right originated and has its axiological justification in the time-honoured order of the nature and the world. It is the most fundamental human right, as only if we acknowledge it and protect it, the protection of other rights and liberties becomes real; without it, these rights and liberites would only be abstract ideas. By breaching the right to life, all the other rights are being breached. It can be claimed this right is the basis of other human rights; other human rights would cease to have a real meaning without the right to life. In the Slovak law, the right to life is not an absolutely unrestrictable right.


Miroslav Kratochvíl

Analýza nálezu Ústavního soudu Slovesnké republiky ze dne 4. 12. 2007, PL. ÚS 12/01-297

Abstrakt

V roce 2007 Ústavní soud Slovenské republiky projednával návrh skupiny 31 poslanců na zrušení části zákona o tzv. umělém přerušení těhotenství a příslušné prováděcí vyhlášky. Ústavní soud žádosti nevyhověl, ale paradoxně – s  ohledem na zájem navrhovatelů – zrušil ustanovení vyhlášky k tomuto zákonu, které omezovalo provádění potratů z eugenických důvodů do 24 týdnů těhotenství, čímž byla ochrana života před narozením ještě více omezena. V příspěvku si po stručném představení struktury nálezu všímáme slabých míst v argumentaci Ústavního soudu a docházíme k závěru, že výklad příslušného článku Ústavy podaný Ústavním soudem je chybný, přičemž předkládáme vlastní výklad, na základě kterého můžeme říci, že zákon o umělém přerušení je en bloc protiústavní. Všímáme si, že i některá další tvrzení Ústavního soudu, kterými podpírá své závěry, jsou chybná či irelevantní. Jedná se například o tvrzení založená na judikatuře Evropského soudu pro lidská práva či interpretaci příslušných článků Úmluvy o právech dítěte. Jako irelevantní shledáváme argumentaci Ústavního soudu stojící na porovnání právních úprav interrupcí v jiných státech. Konstatujeme, že se v případě posledně jmenovaného jedná o snahu odvést pozornost od podstaty věci.

Analysis of the Slovakian constitutional court judgment, PL. ÚS 12/01-297

Abstract

In 2007, the Constitutional Court of the Slovak Republic tried the petition of a group of 31 MPs for the abolition of the law on abortion and the relevant implementing regulations. The Constitutional Court did not grant the request, but paradoxically – with regard to the interest of the petitioners – annulled the provisions of the regulation restricting abortions on eugenic grounds until the 24th week of pregnancy, by which the protection of life before birth is even more limited. In this paper, after a brief presentation of judgment’s structure we point out weaknesses in the line of reasoning of the Constitutional Court and conclude that the interpretation of the relevant article of the Constitution by the Constitutional Court is wrong, while presenting our own interpretation on the basis of which we can say that the law on abortions is en bloc unconstitutional. We notice that even some of the other claims of the Constitutional Court, which support their conclusions, are erroneous or irrelevant. These include claims based on the case law of the European Court of Human Rights or the interpretation of the relevant articles of the Convention on the Rights of the Child. As irrelevant we find argument standing on the comparison of abortion legislation in other states. We observe that in the case of the latter it is an attempt to divert attention from the subject matter.


Radim Cigánek

Povolení umělých potratů v Českoslovesbku a pokusy o legalizaci umělých potratů v období 1. republiky

Abstrakt

Ve druhé polovině 20. století došlo ve většině zemí socialistického východního bloku k legalizaci provádění umělých potratů. Následující příspěvek však bude věnován nejen přípravě, schválení a vydání zákona č. 68/1957 Sb., který legalizoval umělé potraty v Československu, ale i starším, ještě meziválečným poslaneckým iniciativám v tomto směru. Společně se tedy zaměříme především na pokusy o povolení umělých potratů v naší zemi spadající již do prvních let existence Československé republiky.

Legalisation of Abortions in Czechoslovakia and Efforts to Legalise Abortions in the period of the First Republic

Abstract

In the second half of the 20th century, most countries within the socialist Eastern Bloc legalised abortions. However, the following report discusses not only the preparation, approval and passing of the Act No. 68/1957 Coll., legalising abortions in Czechoslovakia, but also the older, inter-war initiatives in this area. Thus we will focus mostly on the efforts to legalise abortions in our country that took place in the first years of the existence of the Czechoslovak Republic.


Jiří Badal

Možnost transplantace embryí mimoděložního těhotenství

Abstrakt

Cílem této práce je poskytnout základní přehled o problematice ektopického těhotenství a možností jeho léčby translokací embrya. První část práce seznamuje s pojmem ektopického těhotenství, lokalizací ektopické gravidity a s hlavními diagnostickými a léčebnými postupy v aktuální medicíně. Následující část textu seznamuje čtenáře blíže s možností transplantace embryí z mimoděložního těhotenství do dělohy. Jsou zmíněny dva úspěšné případy. První z roku 1915 a druhý z roku 1980. Konec práce je věnován základní chirurgické problematice transplantace embryí. V závěru je navrženo doporučení pro snížení úmrtnosti embryí mimoděložního těhotenství.

The possibility of embryos transplantantion in an ectopic pregnancy

Abstract

The aim of this thesis, entitled The Possibility of Embryo Transplantation in an Ectopic Pregnancy, is to provide a fundamental summary of this topic. The first part of the paper introduces the concept of ectopic pregnancy, its various types and the main diagnostic and therapeutic procedures in current medicine. The following part of the text focuses on the possibility of embryo transplantation from an ectopic localization in the uterus. It elaborates on two successful cases. The first one from 1915 and the second one from 1980. The final part of the paper deals with the basic surgical issue of embryo transplantation. The conclusion presents recommendations for embryo mortality reduction in an ectopic  pregnancy.


Miroslav Kratochvíl, Ludmila Lázničková

Léčba neplodnosti a české právo

Abstrakt

Nechtěná neplodnost, nenaplněná touha po dítěti, představuje velikou bolest a zátěž pro vztah těch, které tato situace postihne, často i pro širší rodinu. Proto se oprávněně hledá, jak danou situaci řešit. Dnešní lékařská věda nabízí zdánlivě mnoho a zdánlivě úspěšně. K řešení každého problému je potřebné přistupovat zodpovědně, tedy s vědomím možných důsledků, morálních, právních, v případě zdravotních potíží s vědomím zdravotních a etických rizik. Zvláště v otázkách nechtěné neplodnosti se jedná o téma velice citlivé.
Příspěvek po úvodním seznámení s klinickou definicí neplodnosti, jejím výskytem v populaci a principy jejího řešení, bodově představuje techniky asistované reprodukce, stručně též představuje českou právní úpravu asistované reprodukce. Podrobněji si příspěvek všímá výsledků asistované reprodukce. Všímá si podílu žen, které nakonec porodí po asistované reprodukci v ČR, srovnává je s podíly porodů žen podstupující asistovanou reprodukci, o nichž referují zahraniční studie. Vyčísluje počet skladovaných embryí v ČR ke konci roku 2013, neopomíná přiblížit zdravotní stav dětí vzniklých v rámci asistované reprodukce. Po představení asistované reprodukce a jejich výsledků je přednesena stručná kritika asistované reprodukce. Je argumentováno, že zákonné ustanovení umožňující asistovanou reprodukci nerespektuje právo na život a tělesnou integritu, jednotu manželství a právo každého být počat manželským sexuálním spojením. Nerespektováním těchto tří dober dochází ke zpochybňování kvality člověka jako subjektu.
Závěr článku patří prezentaci morálně, právně i finančně přijatelného řešení nenaplněné touhy po dítěti. Představuje úspěchy léčby neplodnosti brněnského Centra naděje a pomoci, kde bez umělého oplodnění a bez stimulace ovulace je v rámci metody NAPROHELP dosahováno až 80 % úspěšnosti.

The therapy of infertility and czech law

Abstract

Unwanted infertility, the unfulfilled desire for a child, results in great pain and stress in the relationship of those affected by it, often for the extended family as well. Obviously couples look for a way to resolve the situation. Modern medical science has apparently much to offer, solutions which appear to be successful. In looking for a suitable solution it is therefore necessary to proceed in a responsible way, that is with an awareness of the possible moral and legal consequences, and in the case of health problems with an awareness of risks to health and of ethical aspects. In the case of unwanted infertility this is an extremely sensitive matter.
This contribution, after an introduction with a clinical definition of infertility, its occurrence in the population and the principles of dealing with it, gives a short description of assisted reproduction and Czech law affecting it. There follows a more detailed account of the results of assisted reproduction. The number of women, who eventually give birth as a result of assisted reproduction in the Czech Republic, is compared to the proportion of women giving birth as referred to in foreign studies. The number of stored embryos in the Czech Republic at the end of 2013 is documented, as well as an account of the state of health of children produced as a result of assisted reproduction. After a description of assisted reproduction and its results, there follows a brief critique. It is argued that legislation allowing assisted reproduction does not respect the right to life and physical integrity of the child, the unity of marriage and the right of every person to be conceived through the marital act. The non-respecting of these three goods leads to doubting the quality of human beings as subjects.
The article concludes with a presentation of a morally, legal and financial acceptable solution for the unfulfilled desire for a child. It describes the success of the therapy of infertility by the Centre of Hope and Help in Brno (CENAP), where, without artificial conception or the stimulation of ovulation, an 80% success rate using the NAPROHELP method is achieved.


Alena Peremská

Perinatální hospicová péče

Abstrakt

Následující příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s konceptem perinatální hospicové péče. Po představení psychologických aspektů při infaustní diagnóze dítěte a po uvedení nejčastěji zvažovaných důvodů pro a proti indukovanému potratu a donošení dítěte, seznamuje s počty potencionálních klientů perinatální hospicové péče v ČR. Uvádí výsledky dotazníkového šetření, které právě ve spojitosti s touto tématikou proběhlo. Zároveň pojmenovává základní charakteristické znaky perinatální hospicové péče a poukazuje na nutnost vytváření individuálních plánů. Snaha o začlenění tohoto konceptu jako běžné součásti českého zdravotnictví je jedním z hlavních cílů nově vznikající organizace Perinatální hospic, z.s.

Perinatal Palliative Care

Abstract

This article talks about families in the difficult situation of expecting a baby who has been diagnosed with a life threatening condition during pregnancy. It focuses on choices that the family has in this situation – to terminate the pregnancy or to continue to full term. It shows the common practises of the Czech health system and analyses statistical data on the number of families that lose a child pre-term. It shows the principles of perinatal hospice care – the complex care system for the whole family that is expecting the birth of seriously ill child. It describes methods that are possible to incorporate within the health system. The article aims to widen public horizons on the topic of perinatal hospice care and highlights the need to deal with these difficult issues.


Tomáš Kotrlý, Jana Vališová

Občanská společnost mění zacházení s dětmi, které zemřely před narozením

Abstrakt

V České republice přibývá v oblasti zacházení s dětmi, které zemřely před narozením, stížností rodičů a občanských iniciativ upozorňujících především na problém nedostatku právní jistoty a předvídatelnosti. Český právní řád, obecně závazné právní předpisy, obecně závazné vyhlášky obcí, ani vnitřní provozní řády českých nemocnic, krematorií a spaloven zdravotnického odpadu neposkytují adekvátní právní ochranu mrtvě narozeným dětem proti možné svévoli úředníka, zdravotnického pracovníka nebo provozovatele krematoria či spalovny. Tato tristní realita je nepochybně v rozporu s požadavkem zákonnosti kodifikovaným v Úmluvě.

The Civil Society Alters the Treatment of Children Who Died Before Birth

Abstract

In the Czech Republic, there has been an increasing number of parental and civil complaints concerning the treatment of children who died before birth, drawing attention mostly to the issue of the insufficient legal force and predictability. The Czech rule of law, generally binding legal regulations, generally binding municipality regulations or internal operating regulations of the Czech hospitals, crematoriums, and medical waste incineration houses do not provide adequate legal protection to the babies born dead against the potential arbitrariness of an officer, a medical worker or a worker of a crematorium or an incineration house. This dismal reality is definitely conflicting with the legal requirements codified in the Convention.