Spolek

Nejmenší z nás, spolek
Za Humny 256, 696 35 Dambořice
IČ: 02072963
nejmensiznas@gmail.com

Bankovní spojení
číslo účtu: 2900617689/2010
IBAN: CZ8520100000002900617689 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
(potvrzení o daru si prosím vyžádejte na nejmensiznas@gmail.com)

Předseda
ICLic. Ing. Miroslav Kratochvíl
+420 608 475 073

Rada spolku
Vojtěch Forgač
Mgr. et Mgr. Jan Kohoutek
ICLic. Ing. Miroslav Kratochvíl
PhDr. Jiří Stodola, PhD.

 

 

Stanovy (verze 29. 8. 2013)

Čl. 1.
Název a sídlo
Název: Nejmenší z nás, spolek (dále jen „sdružení“)
Sídlo: Za Humny 256, 696 35 Dambořice

Čl. 2
Statut sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného přesvědčení o mravní nedovolenosti násilného ukončení těhotenství (označovaného běžně jako interrupce) a společného zájmu vzdělávat své členy i třetí osoby.
2. Sdružení je právnickou osobou s celostátní působností založenou dle práva České republiky.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení
1. Cílem sdružení je informovat o problematice násilného ukončení těhotenství (interrupcí), seznamovat veřejnost s vědeckými poznatky v oblasti násilného ukončení těhotenství (interrupcí) a usilovat o legislativní změny související s násilným ukončením těhotenství (interrupcí).
2. Za tímto účelem sdružení usiluje o vzdělávání svých členů i třetích osob prostřednictvím pořádání odborných konferencí, organizováním veřejných přednášek, školení a vzdělávacích kurzů a vydáváním odborných publikací.

Čl. 4
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:

a)      vystoupením člena písemným oznámením radě,
b)      úmrtím člena,
c)      u právnické osoby jejím zrušením,
d)     zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e)      zánikem sdružení.

5. Dokladem členství je písemné potvrzení o členství ve sdružení vydané radou sdružení.
6. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:

a)      účastnit se valné hromady,
b)      volit orgány sdružení,
c)      být volen do orgánů sdružení,
d)     obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e)      být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích z členství ve sdružení.

2. Člen má povinnost zejména:

a)      dodržovat stanovy sdružení,
b)      podílet se v rámci svých možností na plnění cílů sdružení,
c)      svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d)     platit roční členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e)      dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení.

Čl. 6
Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou:

a)      valná hromada,
b)      rada sdružení,
c)      předseda.

Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nadpoloviční většina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:

a)      rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b)      volí a odvolává členy rady sdružení,
c)      rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
d)     rozhoduje o vyloučení členů,
e)      rozhoduje o zrušení sdružení.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. 8
Rada sdružení
1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada má nejméně 3 členy.
4. Radu svolává předseda nejméně dvakrát ročně.
5. Rada zejména:

a)      volí ze svých členů předsedu,
b)      koordinuje činnost sdružení,
c)      svolává valnou hromadu,
d)     zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e)      rozhoduje o přijetí za člena sdružení.

6. Předseda rady zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. 9
Předseda
1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
2. Předsedu volí rada sdružení.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a plynulý chod sdružení.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:

a)      dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b)      členské příspěvky (pokud jsou vybírány),
c)      dotace a granty.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

Čl. 11
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:

a)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b)      rozhodnutím Ministerstva vnitra.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.