Abstrakty 2012

Květoslav Šipr

Začátek individuálního lidského života a lidská důstojnost

Abstrakt

Ještě v polovině minulého století se v učebnicích lékařské biologie neobjevovaly pochybnosti o tom, kdy vzniká individuální lidský život. Diskuse o době začátku života lidského jedince přišly teprve s technickým pokrokem lékařských věd. Lékaři, biologové, právníci, filosofové, teologové i politici byli konfrontováni s otázkou, zda smíme dělat vše, co dělat dovedeme. V češtině u nás v poslední době byly vydány dvě hodnotné publikace předkládající komplexní pohled na bioetickou problematiku začátku lidského života. Ochrana života před narozením se stává stále naléhavějším předmětem celospolečenské diskuse.


David Černý

Kdo je lidské embryo? Vědecko-filosofická perspektiva

Abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na dvě problémové oblasti dnešní bioetické diskuze o morálním statusu lidského embrya: zda je rané lidské embryo individuální instancí lidského živočicha (s bezprostřední relevancí pro diskuzi o etické přípustnosti embryo-destruktivního výzkumu), a zda je lidské embryo rovněž lidskou osobou. Autor dochází k závěru, že život každého lidského tvora začíná okamžikem oplození, jehož biologická realizace může být různá, nejčastěji se jedná o oplození oocytu spermií. Rovněž obhajuje závěr, že kritéria persistence lidských bytostí nezahrnují žádná psychologická fakta, takže každý z nás, kdo k sobě nyní může referovat prostřednictvím zájmena „já“, nevznikl někdy v průběhu vývoje lidského živočicha, nýbrž je s ním numericky identický.

Who is the Human Embryo? A Science and Philosophy View

Abstract

This article is focused on two problem areas within the contemporary bioethical discussion on the moral status of the human embryo. The given areas are identical with the questions of whether the early embryo is an individual instantiation of a human animal and whether the human embryo is also a human person. The author concludes that the life of each human being begins at the moment of conception. Moreover, he also justifies the conclusion that the criteria for the persistence of human beings do not include any psychological facts and that each human person is numerically identical with a human animal.


Lukáš Jan Fošum

Důstojnost nenarozeného jedince lidského druhu, který není věcí, ale osobou

Abstrakt

Argentinský právník Roberto Andorno se zabývá otázkou důstojností nenarozeného lidského jedince (osobou) ve své doktorské práci publikované v roce 1996. Tento příspěvek se pokouší vystihnout zásadní myšlenky první, obecněji zaměřené části jeho právnické teze. Jedinečnost této práce spočívá ve stručném a jasném formulování základní distinkce římského práva (personares) a důsledků, které přineslo oddálení filozofického a právnického pojetí osoby od samotné lidské bytosti v dějinách západního myšlení. Také pojem důstojnosti (dignitas), který je dnes ohniskem bioetických diskusí, má svůj počátek v římském právu. Roberto Andorno shrnuje, jaké jsou dvě základní koncepce důstojnosti lidské osoby, a naznačuje, která z nich dává pro zítřek perspektivu opravdového návratu práva k člověku.

Dignity of the Unborn Human Individual: A Person, not a Thing

Abstract

The personalist vision of man presupposes a radical distinction (Summa divisio) between a person and a thing. In Roman law, the concept of person comprised all men, including slaves: Even though Roman law placed slaves in the category of things, it was forced by the human nature of slaves to grant them certain legal capacities attributable only to persons. Roberto Andorno shows in his doctoral thesis (La distinction juridique entre les personnes et les choses à l’épreuve des procréations artificielles, Paris, L.G.D.J., Bibliothèque du droit privé, 1996) how “true” or “real” persons were separated from legal persons because of the impact of modern thought. A person can never be reduced to a thing, nor can an animal be considered a person: only a human being is a person. The value of a human person is expressed by the notion of “dignity”, and no price can be set for this dignity because a human person is incommunicable and unrepeatable. The Kantian conception of dignity shows the value of man not only for himself, but also in himself. Nevertheless, Kant only attributes this dignity to those who are conscious and morally autonomous. If we have a notion of the person reconcilable with both reality and the law, we must have a transcendent vision of human dignity: Because of man’s origin and his final end, every member of the human species is a subject and never just an object of human rights. The human embryo, as a living entity who belongs to the human species, should be respected in his or her personal dignity. The penal law of every country has to protect him from any improper manipulation or destruction.


Jan Bednář

Proč koncept lidských práv v kultuře pokročilé modernity ztroskotává na vymezení nositele práva na život?

Abstrakt

Zřídka se klade otázka, zda neshody ohledně vymezení nositele práva na život nemají za příčinu selhání konceptu lidských práv, který v kultuře pokročilé modernity převládá. S ohledem na všeobecné přijetí základních či lidských práv jako úspěchu moderního státu, právní doktríny i praxe bude namístě nejprve stručně ukázat, jak tento koncept běžně akceptovaným vymezením nositele práva na život ztroskotává. Odpověď by měla vyplynout z prvních dvou částí příspěvku. První zmiňuje některé zdroje vzniku pojmu lidských práv, druhá část pak, jak je na jeho základě vymezován nositel práva na život. Kritické zkoumání na témže místě naznačuje nedostatky tohoto vymezení a v čem lze spatřovat ztroskotání konceptu lidských práv. Poslední, třetí část příspěvku se věnuje hledání vysvětlení, proč k tomuto selhání dochází.

Why Does the Concept of Human Rights within the Culture of Advanced Modernity Founder on Defining the Bearer of the Right to Life?

Abstract

This article discusses both the theoretical foundation of human rights and the inviolability of human life. Its main argument is that the inherent insufficiency of human rights, as clearly documented by the lack of protection for the life of an unborn child, is based on misleading assumptions in relation to a human being and on a concept of law separating us from (the knowledge of) reality. This study employs the opinions of authors like Alasdair MacIntyre, C.S.Lewis, Joseph Ratzinger, or James Schall to support the main argument, itswhose validity is further confirmed through an analysis of a selection of judicial decisions.


Jan Kohoutek

Právní úprava násilného ukončení těhotenství v českém právním řádu

Abstrakt

Příspěvek představuje vývoj české právní úpravy vztahující se k lidskému plodu a nakládání s ním, zejména k násilnému ukončení jeho života. Popisuje, jak se právní úprava související s embryem vyvíjela na našem území od druhé poloviny 19. století do současnosti. Poukazuje na zásadní změny v právních předpisech a na rozpory a otázky, které v souvislosti s nově přijímanými právními předpisy vyvstaly.

Legal Regulation of Forced Termination of Pregnancy in the Czech Legal System

Abstract

The subject of the article is the evolution of legal regulation of abortion as seen from both the historical and the present perspectives. In Czech countries, forced termination of pregnancy was absolutely or relatively prohibited until 1957. The first law of interruption became a turning point in our legal system. In contemporary law, the early phase of a human life is distinguished within constitutional, civil and criminal law. In constitutional law, a human life should be protected before birth. In civil law, a conceived child has rights and dutiesif alive after birth. In criminal law, only abortion committed by another form than those determined by the law of interruption is prohibited.


Miroslav Kratochvíl, Ludmila Lázničková

Potraty ze zdravotních důvodů

Abstrakt

Článek popisuje vývoj potratovosti především s ohledem na tzv. zdravotní důvody, všímá si závažnosti zdravotních rizik, pro která je v současné době přistupováno k umělým potratům, označovaným jako tzv. umělé přerušení těhotenství. V závěru příspěvku autoři popisují principální přístup k možnému konfliktu práva ženy na ochranu života a zdraví a práva dítěte na ochranu života a zdraví.

Medically Conditioned Abortions

Abstract

The authors describe the evolution of abortion rate with a special view to the so-called medical reasons and consider the seriousness of health risks leading to indicated abortions. In the final sections of the paper, a discussion is presented of the principal approaches to a possible conflict between the right of a woman to health and the right of an unborn child to life and health.


Ludmila Lázničková

Předcházejme potratům z eugenických důvodů

Abstrakt

Článek se věnuje problematice nárůstu stanovení vývojových vad u nenarozených dětí a s tím související vzrůstající potratovostí z tzv. eugenických důvodů. Poukazuje na možné příčiny této situace.

Prevention of Abortions Imposed by Eugenics

Abstract

The paper discusses the rising number of developmental defect diagnoses established in unborn babies. In this context, the author also considers the related increase in the number of abortions induced for eugenic reasons and points out possible causes of this situation.


Vladislava Bartáková

Interrupce jako trauma: jak terapeuticky pracovat s psychickými následky interrupce

Abstrakt

Příspěvek seznamuje posluchače s problematikou psychických následků interrupce a nastiňuje, jakým způsobem se k nim přistupuje v terapeutické práci. Příspěvek zasazuje interrupci do kontextu psychického traumatu a na základě příkladů terapeutické a poradenské praxe seznamuje se základními postupy, které přispívají k zvládání často náročných postinterrupčních stavů.


Miroslav Kratochvíl, Radim Ucháč, Paweł Wosicki

Umělé potraty a situace v Polsku

Abstrakt

Od roku 1993 (bez roční přestávky v roce 1997) je v Polsku platný zákon O plánování rodiny, ochraně lidského plodu a podmínkách pro provedení umělého potratu. Je to dostatečně dlouho, abychom mohli ověřit jeho fungování. Hodnocení je o to snadnější, že polská Rada ministrů každoročně vyhotovuje podrobné hlášení o jeho dopadech. Všechna tato hlášení bez ohledu na to, jaký politický názor reprezentovala vláda za toto hlášení odpovědná, vykazují, že počet umělých potratů se radikálně snížil, množství úmrtí žen spojených s těhotenstvím, porodem a šestinedělím je nižší a klesl rovněž počet vražd dětí. V této situaci nemá žádné opodstatnění teze liberálních feministek, že se zákon neosvědčil, a její charakter je čistě ideologický. Tento komentář, postavený výlučně na oficiálních statistikách a údajích, je odpovědí na nejčastější otázky.

Abortions: The Situation in Poland

Abstract

The article examines the situation in Poland after the adoption of the abortion law. Within the study, it is noted that this law has a positive effect on the following indicators: the number of realized abortions, the number of women deceased as a result of pregnancy, the number of murders of newborn babies, and the moral sense of the Polish nation. The authors refute the widespread opinion that legal regulations such as that discussed herein lead to an increase in illegal abortions.


Radim Ucháč

Politické a společenské souvislosti umělých potratů

Abstrakt

Mluví-li se o umělých potratech, debata se zpravidla stočí na osobní rovinu a zvažují se individuální práva dítěte a matky. Tyto otázky jsou samozřejmě ústřední, na druhou stranu je zarážející, jak málo pozornosti se věnuje souvislostem společenským, včetně politického rozměru. Umělé potraty současní vládci celosvětově otevřeně podporují a legitimizují svůj postoj vůlí společnosti. Historie však ukazuje, že vládci zpravidla pouze výjimečně hledí na zájmy lidu, zato si však hlídají zájmy své. Je proto na místě otázka, proč právo na potrat tak masivně brání? Jak vládcům umělé potraty, antikoncepce, umělé oplození atp. vlastně slouží?

Political and Social Context of Abortions

Abstract

As a rule, the general discussion concerning abortions is conducted on a personal level and involves consideration of the individual rights of the child and the mother. Even though these problems are central to the entire subject, surprisingly little attention is paid to the social context of abortions, including the political dimension of the issue. The author of this article seeks to find the answer to the question of how abortions can facilitate the exercise of power by the establishment; in the above-outlined context, the study also presents reflections on the impact of abortions upon regular life of the society.


Abstrakty (doc.)