Abstrakty 2013

Květoslav Šipr

EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA JEDEN Z NÁS A JEJÍ PŘEDPOKLÁDANÝ VLIV NA TVORBU EVROPSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Abstrakt

V České republice se o evropské občanské iniciativě Jeden z nás začalo v širší veřejnosti hovořit teprve na jaře roku 2013, tedy téměř rok po jejím vyhlášení. Znalosti o iniciativě Jeden z nás se však šířily velmi pomalu a první zmínky o jejím obsahu se v médiích začaly objevovat teprve v prázdninových měsících. Do doby jednoho měsíce před termínem určeným pro ukončení sběru podpisů podpořila iniciativu sotva polovina počtu občanů, který byl pro Českou republiku stanoven jako minimum. Do evropské občanské iniciativy Jeden z nás se přitom často vkládaly nerealistické naděje.

THE EUROPEAN CITIZEN INITIATIVE “ONE OF US” AND ITS EXPECTED IMPACT ON THE FORMATION OF EUROPEAN LEGISLATION

Abstract

In the Czech Republic people began to speak about the European citizen initiative “One of Us” in the general public in the spring of 2013, almost a year after its publication. However, knowledge of the One of Us initiative spread very slowly, and the first mention of the content only appeared in the media during the holiday months. One month before the date specified for the completion of the collection of signatures for the initiative, barely one half of the number of people that was set for the Czech Republic as a minimum signed. Unrealistic expectations were often placed on the European citizen initiative One of Us.


Miroslav Kratochvíl

ANALÝZA NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU SLOVENSKÉ REPUBLIKY ZE DNE 4. 12. 2007, PL. ÚS 12/01-297

Abstrakt

V příspěvku sledujeme proces rozhodování Ústavního soudu Slovenské republiky při projednávání návrhu na zrušení části zákona o umělém přerušení těhotenství a části příslušné prováděcí vyhlášky.

ANALYSIS OF THE SLOVAKIAN CONSTITUTIONAL COURT JUDGMENT

Abstract

In this paper we follow the process of the decision of the Constitutional Court of the Slovak Republic for the negotiation of a proposal to repeal the law on abortion and the relevant implementing regulations.


Tomáš Kotrlý

POHŘBÍVÁNÍ PLODŮ PO POTRATU A MRTVĚ NAROZENÝCH DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Abstrakt

Předmětem příspěvku je reflexe nad rozdíly mezi pohřbíváním nebo zpopelňováním lidí a zahrabováním nebo spalováním odpadu. Jeho hlavním cílem je pak otevřít diskusi o tom, jak se v naší zemi nakládá s lidskými pozůstatky, zejména mrtvorozenými lidskými plody. Otevřeme jedno z nejcitlivějších témat pohřebnictví: pohřbívání dětí zemřelých před porodem, ke kterým se během zákonné 96 hodinové lhůty nikdo dobrovolně nehlásí.

BURIAL OF FOETUSES AND STILLBORN CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC

Abstract

While the number of funerals of deceased people that are arranged by the municipality instead of the bereaved family is growing dramatically in an ascending/geometric sequence, public debate concerning the lack of suitable places for landfilling animal carcasses from hobby breeding is developing among certain pet owners and breeders. They have already built a Christian chapel (Jimlín in Louny district) for the disposal of dead animals. The website of the Brno incineration plant for domestic rearing animals states: “People often have a much better relationship with their pets than with one another, which is confirmed by the fact that we have no uncollected urns in our animal crematorium”. The subject matter of my paper consists of the reflection of differences between the burial of corpses and landfilling of carcasses, as well as between cremation and incineration in western tradition; its goal is to launch a discussion on the treatment of stillborn human remains in our country, where the parents refuse burial. Obstetricians, midwives, funeral directors, and operators of crematoria, have not been able to answer this fairly principal ethical issue relating to their occupation. This was rather surprising for me. Under the law on social security aid, the person who arranges the funeral of a stillborn child is permitted to apply for a State funeral social allowance (in the same manner as the natural person who arranges the funeral of a dependent child up to the age of 26 years).


Jiří Stodola

PRÁVO NA INFORMACE A UMĚLÉ POTRATY

Abstrakt

V tomto článku se zabýváme informační makroetikou z hlediska informace jako zdroje a její stěžejní oblastí – právem na informace. Právo na informace zasazujeme do souvislosti s problematikou umělých potratů a zabýváme se právem ženy být informována o povaze umělého potratu.

RIGHT TO INFORMATION AND ABORTIONS

Abstract

This article deals with information macroethics from the viewpoint of information-as-resource, and with its main domain – the right to information. We put the right to information into context with the issue of abortions, and we deal with women’s right to be informed about the nature of the abortion.