Abstrakty 2015

Miroslav Kratochvíl

Text návrhu na zrušení zákona o umělém přerušení těhotenství

Abstrakt

Příspěvek představuje základní argumentaci, kterou lze užít při odůvodnění návrhu na zrušení zákona č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství tzv. negativním zákonodárcem – Ústavním soudem. Argumentaci lze užít i při odůvodnění návrhu zákona zrušujícího tento zákon běžným legislativním procesem.

V první části se zabývá argumenty plynoucími z příslušného ustanovení Listiny základních práv a svobod. Druhým okruhem jsou argumenty vycházející z mezinárodních dokumentů. Příspěvek si všímá, že i podústavní normy poskytují argumenty potvrzující neoprávněnost zákona o tzv. umělém přerušení těhotenství, přičemž všechny uvedené argumenty jsou v souladu s poznatky antropologie i biologie. V poslední části je poukázáno, že nelze násilné ukončení těhotenství ospravedlnit ani právem na soukromí a rodinný život, ani jej nelze považovat za zákonnou výjimku z práva na život

Text of the proposal on abolition of the artificial abortion

Abstract

The paper presents the basic argumentation, that can be used for justification of the proposal to repeal the law permitting abortion by so called negative lawmaker – the Constitutional Court. The argumentation can be also used for the justification of proposal repealing the law in a standard legislative process.

The first part of the paper deals with the arguments arising from the relevant provisions of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. The second group are arguments based on international documents. The paper notes that even sub-constitutional standards provide arguments confirming the illegitimacy of the law on artificial abortion, all these arguments are consistent with anthropology and biology findings. In the last part it is pointed out that the forced termination of pregnancy cannot be justified even by the right to privacy and family life, nor should it be considered a statutory exception to the right to life.


Miroslav Kratochvíl

Hříbek, Singer, potraty a infanticida

Abstrakt

V květnu 2014 Časopis zdravotnického práva a bioetiky publikoval článek doktora Miroslava Mitlöhnera, kde autor navrhoval usmrcovat novorozence s letálním postižením. V květnu 2015 se pak na stránkách stejného časopisu k Mitlöhnerovu článku vrátil Tomáš Hříbek v příspěvku nazvaném Od eutanazie k infanticidě.

V první části Hříbek komentuje článek Mitlöhnera. Vedle 2 hlavních výtek směrem k Mitlöhnerovi, upozorňuje, že obsah článku nijak neslýchaný není a kritiky doktora Mitlöhnera pasuje do role neználků současné bioetické diskuze, kteří podle něj teze doktora Mitlöhnera odsoudili, aniž by se nad nimi zamysleli. V dalších částech Hříbek analyzuje argument australského autora Petera Singera obhajující infanticidu. Nejprve komentuje Singerovu snahu ukázat, že již byl opuštěn princip posvátnosti života (Hříbek se Singrem v tom souhlasí) totiž, že neplatí, že všechny lidské životy mají stejnou hodnotu. V této souvislosti reaguje i na kritiku poukazující na nebezpečí tzv. kluzkého svahu. Ve třetí části pak Hříbek představuje čtenáři Singerův tzv. argument nahrazením, kterým se snaží Singer obhájit usmrcování těch dětí, které byly vyhodnoceny jakožto nehodné života. V poslední části článku Hříbek odmítá Singrovy závěry o možnosti zabíjení všech dětí a určitým upřesněním Singrova argumentu odmítá usmrcování novorozenců zdravých a mírně postižených. Usmrcování těžce postižených je podle Hříbka na další diskuzi.
Příspěvek se pokouší ukázat argumentační nedostatečnost Hříbkova, potažmo Singerova textu.

Hříbek, Singer, Abortion and Infanticide

Abstract

The contribution is a polemical reaction on the article in which Tomáš Hříbek defends abortions and infanticide. Author of the contribution shows that Hříbek’s arguments are wrong and based on false assumptions.


Miroslav Kratochvíl

Ke kolizi práva na svobodu projevu, shromažďovacího práva na svobodu projevu, shromažďovacího práva a ochrany práv dětí či mladistvých příjemců informací – Analýza nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 164/15

Abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na problém možného zákazu shromáždění vystavující velkoplošné panely s vyobrazením mimo jiné ostatků lidských plodů po potratu na příkladu konkrétního nálezu Ústavního soudu ČR. Je poukázáno, že poté, co Ústavní soud identifikoval úkol posoudit vliv předmětného shromáždění na práva dětí a mladistvých, k žádnému posouzení nepřikročil, nýbrž bez hlubšího zdůvodnění pouze vágně postuloval, že panely, které měly být v rámci shromáždění prezentovány, byly pro děti „nevhodné“ a proto městský úřad mohl přistoupit k zákazu tohoto shromáždění. Je ukázáno, že panely nebylo možné považovat za kvalifikovaně nevhodné, totiž že nemohly vážně ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí, a tedy že nebyla dokázána existence zákonného důvodu, pro který mohlo být shromáždění zakázáno. V poslední části příspěvku je upozorněno na některé dezinterpretace svých rozhodnutí, kterých se dopustil jak Nejvyšší správní soud, tak i Ústavní soud.

On collision of right to free speech, right of assembly and protection of rights of children or juvenile recipients of information – Analysis of the Czech Republic Constitutional Court Judgment No. II. ÚS 164/15

Abstract

Using the example of a particular Constitutional Court judgment this paper focuses on the problem of a possible banning of assemblies exhibiting billboards/panels depicting among others relics of human fetuses after abortion. It is pointed out that after the Constitutional Court identified the task of assessing the impact of the assembly on the rights of children and adolescents, there was no assessment made, but without a real justification the Court only vaguely postulated that the panels that were to be presented during the assembly were „inappropriate“ to children and therefore municipal authorities were authorized to ban the assembly. It is shown that the panels could not have been considered inappropriate in a qualified way, that is they could not have seriously impaired the physical, mental or moral development of children, and therefore no existence of a legitimate reason was proved for which the assembly could have been banned. In the last part the paper points out some misinterpretations of the desicions, which were made both by the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court.


Květoslav Šipr, Helena Šiprová

Symptotermální metoda a její místo mezi ostatními způsoby přirozeného plánování rodičovství dnes

Abstrakt

Neexistuje dosud žádný způsob řízení početí, který by splňoval všechny oprávněné požadavky: byl zcela spolehlivý, v ničem neohrožoval zdraví a život dítěte i matky, jeho použití bylo jednoduché, byl pro všechny morálně přijatelný, cenově dostupný a reverzibilní. Přes pokrok medicíny i techniky je potřeba smířit se s tím, že každý z existujících způsobů předcházení početí splňuje oprávněné nároky jen částečně. Spolehlivost, zdravotní neškodnost a morální přijatelnost nepochybně patří mezi požadavky nejvýznamnější.

Symptothermal method as an effective way of natural family planning today

Abstract

Symptothermal method can be accepted as one of the most reliable methods of the family planning. The efficiency of the symptothermal method is comparable to the hormonal contraception bmut it has no adverse health effects. Symtothermal method can be recommended also for couples with reduced fertility.


Marie Ondráčková

Možné obtíže při praktikování STM PPR jako metody předcházení potratům

Abstrakt

Cílem této práce je poskytnout informace o náhledu několika žen na symptotermální metodu přirozeného plánování rodičovství (STM PPR). O této metodě ví velice málo, i když metoda je vysoce spolehlivá, pokud se používá za účelem vyhnutí se početí. V tomto směru je její velice významné místo právě při předcházení nechtěným těhotenstvím a tedy i v rámci předcházení umělých potratů. Metoda má veliký význam při otevřenosti početí dítěte, kdy nejen napomáhá načasování potřebných vyšetření či léčby, ale také ke správnému určení termínu porodu. Dá se tedy využít k řešení nechtěné neplodnosti bez umělého oplodnění a tedy také jako prevence skrytých potratů, ke kterým při praktikách asistované reprodukce dochází. V práci podáváme základní informace o metodě a následně zpracované výpovědi 5 žen, které metodu STM PPR praktikují z různých důvodů. I když každá z žen uvedla určité potíže při praktikování PPR, doporučily by ji dalším ženám nebo párům.

Potential difficulties in practicing STM NFP as a method of abortion prevention

Abstract

The article deals with potencial difficulties in practicing STM NFP. Author used qualitative research method for obtaining results. The main result is that despite some difficulties STM NFP is.appropriate method of the planning of parenthood and prevention of abortions.


Miroslav Kratochvíl, Alena Peremská

Vrozené vývojové vady plodu a perinatální paliativní péče

Abstrakt

Perinatální hospicová péče je ve světě již běžně začleněná do zdravotnictví, u nás si začíná také hledat své místo. Je nutnou odpovědí na čím dál důkladnější prenatální diagnostiku – její vývoj jde v posledních letech rychle kupředu, avšak komplexní péče o rodinu při nepříznivé diagnóze miminka stále pokulhává. Za účelem podpory rodin, které se během těhotenství dostanou do situace, kdy je jim doporučováno život dítěte ukončit z důvodu zjištěných závažných vývojových vad vznikl Perinatální hospic, z. s.

Příspěvek po krátkém obecném představení perinatální palialitní péče se zaměřuje na možnou délku dožití dětí s vrozenými vývojovými vadami, která vyplývá z nedávno publikovaných studií. Na závěr je krátce představen spolek Perinatální hospic.

Congenital birth defects and perinatal palliative care

Abstract

The contribution introduces perinatal palliative care and points to the prognosis of the most common congenital defects in the fetus which medics should have in mind when birth plane is prepared. At the conclusion, association Perinatal hospice offering assistance and support to families in a situation of expectation perinatal loss of a child is introduced.


Jana Vališová, Tomáš Kotrlý

Přidělování rodných čísel mrtvě narozeným dětem

Abstrakt

Autoři se snaží rozšířit a prohloubit téma přidělování rodných čísel mrtvě narozeným dětem v České republice, aniž by se vyhýbali podstatě celého administrativního problému, který – podle jejich názoru – spočívá v rozlišení mezi mrtvým dítětem jako odpadem nebo lidským pozůstatkem.

V této souvislosti nevládní nezisková organizace Tobit, z. s. připravila nový variantní pracovní návrh novely dvou zákonů, jehož schválení českými zákonodárci by výrazně omezilo nakládání s těly dětí zemřelých před narozením, tj. mrtvě narozených dětí a plodů po potratu, dle naprosté libovůle, jejich zneuctění a zbavování lidské důstojnosti.

The assignment of personal identification numbers to stillborn babies

Abstract

The authors try to amplify and deepen the topic of the assignment of personal identification numbers to stillborn babies in the Czech Republic without avoiding the substance of the overall administrative issue, which – in their opinion – consists in the distinction between a stillborn baby as waste on one side and human remains on the other.

In this context the Tobit fellowship drafted two variants of the amendment to two laws, the adoption of which by Czech legislators would significantly reduce handling the bodies of babies deceased prior to the their birth at someone´s discretion, their disgrace and deprivation of human dignity. The authors present the draft in this contribution for the first time, the explanatory report and calculation of the costs included.